top of page

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Snoek Project Verlichting

1. Algemeen

 1. Al onze aanbiedingen, leveranties en werkzaamheden geschieden op onze hieronder vermelde condities. Door aanvaarding van onze aanbieding of leverantie of door het geven van een opdracht aan ons, aanvaardt de contractspartij (hierna te noemen ‘de koper’) onze condities met gelijktijdige buitenwerkstelling van de kopers eigen condities, tenzij deze uitdrukkelijk door ons zijn aanvaard.

 2. Afwijkingen van deze condities kunnen slechts uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden.

 3. Onze aanbiedingen en offertes zijn slechts bindend indien en voor zover ze schriftelijk door ons zijn bevestigd. Hetzelfde geldt voor de aanvaarding van opdrachten. Onze aanbiedingen en offertes vervallen automatisch na verloop van 30 dagen na hun dagtekening, tenzij anders vermeld en kunnen te eniger tijd voordat ze zijn geaccepteerd door ons worden ingetrokken. De omvang van onze verplichtingen wordt bepaald door onze orderbevestiging.

 4. Details en afmetingen weergegeven in tekeningen, berekeningen, algemene situatieschetsen en gelijksoortige documenten, ingesloten bij een aanbieding of offerte, danwel vervat in een catalogus, prijslijst of advertentie, alsmede gewichten, afmetingen, elektriciteit, vermogen en alle andere bijzonderheden vermeld zijn slechts bij benadering juist. Wij zijn gerechtigd hiervan af te wijken zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds.

 5. De kostenbegrotingen, tekeningen en andere bij aanbiedingen of leveranties behorende bescheiden blijven ons eigendom en mogen niet aan derden ter inzage worden verstrekt. De tekeningen en andere bescheiden die bij de aanbiedingen behoren, moeten op ons verzoek worden teruggegeven en indien de opdracht niet aan ons verstrekt wordt, terstond aan ons worden geretourneerd.

 6. Op onze betrekkingen met de koper is Nederlands recht van toepassing.

 7. In geval van enig geschil tussen ons en de koper is de Rechtbank c.q. Kantonrechter te Breda uitsluitend bevoegd, doch wij behouden ons het recht voor de koper voor een andere rechter te dagen.

2. PRIJZEN

 1. De prijzen zijn gebaseerd op de kosten op het moment van de aanbieding. Alle belastingen, heffingen, importheffingen, kosten van transport, verzekeringspremies etc., waar, wanneer of om welke reden dan ook door ons verschuldigd komen voor rekening van de koper, tenzij wij tevoren schriftelijk hebben verklaard ze voor onze rekening te nemen.

 2. Voor het geval de kostprijs der zaken na onze orderbevestiging door welke oorzaak dan ook mocht stijgen, behouden wij ons het recht voor de kostprijsverhoging aan de koper door te berekenen.

 3. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van artikel 2.2 is het daar bepaalde in het bijzonder van toepassing op wijzigingen van invoerrechten en andere rechten en belastingen en op veranderingen in de wisselkoers van de Nederlandse tegenover buitenlandse valuta waarin wij de zaken hebben gekocht.

3. BETALING

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling te Oosterhout binnen 30 dagen na de datum der factuur in Nederlands-courant, vrij van kosten onzerzijds.

 2. Wanneer de betaling niet uiterlijk op de overeengekomen vervaldag(en) plaatsvindt, doet deze wanbetaling al hetgeen de koper uit ander hoofde aan ons verschuldigd is ineens zonder enige ingebrekestelling of aanmaning opeisbaar worden.

 3. Vanaf de dag waarop een betaling had moeten geschieden is de koper over het achterstallige bedrag rente ad 3 punten boven het geldende promesse-disconto van de Nederlandsche Bank N.V. verschuldigd.

 4. De koper heeft geen recht op reductie of op compensatie met enige vordering. Beweerde wanprestatie onzerzijds geeft de koper nimmer het recht de koopprijs geheel of gedeeltelijk in te houden.

 5. Bij enige achterstallige betaling hebben wij het recht niet te leveren of al het werk te stoppen totdat de betaling volledig is geschied.

4. Levering

 1. Overeengekomen leveringstermijnen beginnen te lopen op de dag dat beide navolgende gebeurtenissen plaatsgevonden hebben:

  1. schriftelijke bevestiging door ons van de order, en

  2. ontvangst door ons van alle gegevens, documenten en voorwerpen, die wij nodig hebben voor het uitvoeren van de opdracht.

 2. Iedere vertraging aan de zijde van de koper bij het nakomen van enige verplichting jegens ons schort de leveringstermijn op.

 3. Wij doen ons uiterste best overeengekomen leveringstermijnen niet te overschrijden, doch indien dit toch mocht geschieden zijn wij nimmer gehouden enige schade te vergoeden of boete te betalen en is koper nimmer gerechtigd ontbinding der overeenkomst te vorderen.

 4. Tenzij anders overeengekomen worden de door ons verkochte zaken af magazijn van de betreffende leverancier geleverd en is het transport voor rekening en risico van de koper.

 5. Franco levering binnen Nederland vindt plaats bij een nettofactuurwaarde van meer dan 250,- exclusief B.T.W. Ook indien franco levering is overeengekomen, zijn de zaken en de verpakkingen daarvan voor rekening en risico van de Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Snoek Project Verlichting koper zodra met inlading bij de betreffende leverancier begonnen wordt. Indien de koper geen wijze van transport heeft aangewezen, kiezen wij het naar onze mening meest geschikte transport. Indien zulks uitdrukkelijk en tijdig wordt verzocht door de koper, zijn wij bereid de zaken op zijn kosten te verzekeren tegen transport- en andere schaden voor het tijdvak gelegen tussen de dag van risico-overgang op de koper en de dag dat de zaken in de feitelijke macht van de koper komen.

 6. . Indien de koper om enigerlei reden de zaken niet in ontvangst neemt, hebben wij het recht ze voor rekening van de koper waar dan ook op te slaan en te verzekeren. Indien de zaken twee maanden na de aanbieding ter levering nog niet in ontvangst zijn genomen, zijn wij gerechtigd het contract zonder gerechtelijke tussenkomst door enkele kennisgeving aan de koper te ontbinden, de zaken te vervreemden of terug te nemen en van de koper vergoeding van de gederfde winst, alsmede van alle andere schade te ontvangen.

 

Levering op afroep is uitsluitend mogelijk indien zulks schriftelijk is overeengekomen. Afroeporders hebben een maximale looptijd van 1 jaar na de datum van de schriftelijke totstandkoming van de overeenkomst en dienen voor de in de opdracht gestelde datum te zijn afgenomen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Zolang de koper niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ons heeft voldaan, blijven wij eigenaar van alle gekochte en/of geleverde zaken.

 2. De koper heeft niet het recht de zaken op enigerlei wijze te vervreemden of te bezwaren, zolang niet volledige betaling aan ons heeft plaatsgevonden, behoudens en voorzover het de normale uitoefening van het bedrijf betreft. De koper is verplicht de hieruit voortvloeiende vorderingen op derden aan ons te verpanden, op straffe van een boete ter hoogte van 50% van het factuurbedrag, voor de geleverde zaken, met een minimum van 2500,-.

 3.  Bij vermenging, verwerking, natrekking e.d. van de zaken met zaken van de koper of derden behouden danwel verkrijgen wij het eigendom voor ons deel in het geheel van de bestaande of ontstane zaken.

 4. Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, hebben wij zonder dat een ingebrekestelling is vereist, het recht de ons in eigendom toebehorende zaken terug te nemen. Aan ons en onze werknemers komt alsdan onherroepelijk het recht toe het terrein van de koper te betreden en zich het feitelijk bezit van de geleverde zaken te verschaffen.

 5. Vorderingen ter zake van een toekomstige uitkering vanwege een verzekeringsovereenkomst worden door de koper aan ons verpand.

 6. Op ons verzoek verschaft de koper onmiddellijk alle informatie met betrekking tot de geheel of gedeeltelijk ons in eigendom toebehorende zaken.

6. MONTAGE

 1. Indien gedeeltelijke of volledige montage is overeengekomen verplicht de koper zich:

  1. voor een goede toegang tot het werkterrein of de werkplaats te zorgen,

  2. voor de aflading zorg te dragen en

  3. voor een deugdelijke bescherming der zaken te zorgen vanaf het tijdstip der levering;

  4. voor alle noodzakelijke middelen, voorzover daarvoor niet uitdrukkelijk een voorziening is opgenomen in onze aanbieding te zorgen voor het installeren en plaatsen van de zaken;

  5. ons personeel en/of onze onderaannemers te allen tijde toegang te verlenen tot het werkterrein of de werkplaats, totdat het werk voltooid is.

  6. Al ons materiaal, al of niet verbonden met andere zaken op het werkterrein of de werkplaats is uitsluitend voor het risico van de koper en wij zijn gerechtigd tot een volledige vergoeding van vernietigd, beschadigd, verloren of gestolen materiaal. De kosten van alle herstelwerkzaamheden of opnieuw plaatsen van enig gedeelte der zaken zal in rekening worden gebracht aan de koper als een wijziging van het oorspronkelijke contract.

 2. De koper is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken, procedures, kosten, vorderingen en overige schade, welke ontstaan ten gevolge van een ongeluk op het werkterrein of de werkplaats, dat geschiedt tussen het tijdstip van aanvang van het werk op het werkterrein of de werkplaats tot aan het tijdstip dat de zaken operationeel zijn geworden.

7. WANPRESTATIE

 1. Ingeval de koper enige verplichting jegens ons niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surséance van betaling vraagt of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn bedrijf sluit of overdraagt of, indien hij een vennootschap is, ontbonden wordt, alsmede indien executoriaal beslag te zijnen laste wordt gelegd, hebben wij het recht zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn onze overeenkomst( en) met hem terstond te ontbinden of niet verder uit te voeren en reeds geleverde zaken terug te nemen onverminderd onze overige hierin en in de overeenkomst(en) omschreven rechten en ons recht op schadevergoeding.

 2. De koper is van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling in gebreke, zodra zich één van de in de vorige alinea vermelde omstandigheden voordoet.

 3. Alle kosten veroorzaakt door kopers wanprestatie, ook die welke niet door de rechter worden geliquideerd, zijn voor zijn rekening. De niet-geliquideerde kosten worden gesteld Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Snoek Project Verlichting op 10% van het totale aan ons verschuldigde bedrag inclusief rente, onverminderd ons recht een hogere vergoeding te vorderen indien wij kunnen aantonen, dat deze kosten in feite hoger zijn.

8. GARANTIE

 1. De door ons geleverde, door ons elders gekochte zaken of onderdelen daarvan, zijn aan geen andere garantie onderworpen dan die welke wij van de desbetreffende leveranciers hiervoor hebben bedongen.

 2. Deze garantie geldt niet indien:

  1. zolang de koper jegens ons in gebreke is;

  2. de zaken aan abnormale omstandigheden zoals corrosie of ernstige vervuiling zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de gebruiksaanwijzing worden behandeld.

  3. de koper niet binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk heeft gereclameerd;

  4. wij niet binnen 8 dagen na ontdekking van een verborgen gebrek hiervan schriftelijk op de hoogte zijn gesteld en in de gelegenheid zijn gesteld dit te onderzoeken.

9. AANSPRAKELIJKHEID

Behoudens de onder artikel 8 genoemde garantieverplichtingen, kan Snoek Project Verlichting, dan wel haar leveranciers, onderaannemers, alsmede hun en ons personeel alleen aansprakelijk worden gesteld tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 1. Snoek Project Verlichting is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Snoek Project Verlichting is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 2. Indien Snoek Project Verlichting aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade ten gevolge van levering van zaken en/of reparaties, dan is de aansprakelijkheid van Snoek Project Verlichting, dan wel haar leveranciers, onderaannemers, alsmede hun en ons personeel, beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 3. Indien Snoek Project Verlichting aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade ten gevolge van opstellen, adviseren en ontwerpen van lichtplannen, dan is de aansprakelijkheid van Snoek Project Verlichting, dan wel haar leveranciers, onderaannemers, alsmede hun en ons personeel, beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 4. Indien Snoek Project Verlichting met toestemming van de opdrachtgever een onderaannemer heeft ingeschakeld vrijwaart opdrachtgever Snoek Project Verlichting voor aansprakelijkheid ten gevolge van adviesfouten door onder andere foutieve metingen, (bouw)tekeningen.

 5. De aansprakelijkheid van Snoek Project Verlichting is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar zijnde € 250.000,- per aanspraak/opdracht

 6. Snoek Project Verlichting is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Snoek Project Verlichting aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Snoek Project Verlichting toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 8. Snoek Project Verlichting is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Snoek Project Verlichting of zijn leidinggevende ondergeschikten.

10. OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt verstaan: beperkte overheidsmaatregelen, van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, brand, staking, bedrijfsbezetting, inbeslagneming, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en/of energie, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie zaken of diensten moeten worden ontvangen en iedere andere omstandigheid die wij redelijkerwijs niet hebben kunnen voorzien en waarop wij geen invloed hebben.

 2. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met de koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 3. Indien echter gehele of gedeeltelijke opschorting als in de vorige alinea bedoeld onze latere presentatie zó grondig voor de koper in betekenis zou veranderen dat acceptatie daarvan voor hem redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd, is de koper van zijn verdere afnameverplichting ontslagen.

bottom of page